Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN GHOTTO

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Ghotto.
Ghotto is een van de handelsnamen van Otto Kolthoff CV, statutair gevestigd Lheebroekerweg 8, 7991NB Dwingeloo en ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 62057812.
Ghotto houdt voor de uitvoering van haar opdrachten kantoor te Leeuwarden.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder Ghotto – als gebruiker van deze voorwaarden – ‘de opdrachtnemer’ verstaan, en de wederpartij van de opdrachtnemer  ‘de opdrachtgever’.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1. Op alle door de opdrachtnemer gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever
geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden is uitgesloten.
2.5. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6. De opdrachtgever met wie eenmaal een op basis van deze algemene voorwaarden reeds een overeenkomst is gesloten wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te gaan.
2.7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten
3.1. Uitsluitend de directie van de opdrachtnemer is bevoegd namens de opdrachtnemer
offertes uit te brengen, overeenkomsten te sluiten en wijzigingen in gegeven
opdrachten te aanvaarden.
3.2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is
genoemd.
3.3. Een overeenkomst is tot stand gekomen indien het overeengekomene schriftelijk of digitaal door
de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt
geacht het overeengekomene juist te hebben weergegeven. Voor overeenkomsten
waarvoor geen opdrachtbevestiging is verzonden wordt de eerste factuur van de
opdrachtnemer als opdrachtbevestiging beschouwd.
3.4. Wijziging van de overeenkomst, uitbreiding en inkrimping daaronder begrepen, is tot
stand gekomen zodra deze wijziging schriftelijk door de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever is bevestigd.
3.5. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door de opdrachtgever
worden opgegeven, met welke wijzigingen de opdrachtnemer kan instemmen, en
waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan komen alle
reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving voor rekening van de
opdrachtgever.
3.6. De opdrachtnemer is bevoegd om, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht,
voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan
zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte
prijsopgaven. De opdrachtnemer zal met de opdrachtgever zo mogelijk en/of nodig
met de opdrachtgever overleg voeren. Eventuele bezwaren hiertegen dient de
opdrachtgever vóór het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtnemer
kenbaar te maken.
3.7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
3.8. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De
opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.9. Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen zal de opdrachtnemer
daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dat honorarium of die prijs tot gevolg heeft.
3.10. De prijzen genoemd in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor
uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar
behoorde te zijn.
4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren,
opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur en uitvoeringstermijn
5.1. De overeenkomst wordt voor abonnementen, zoals webhosting en onderhoud van websites, maar ook voor andere producten en diensten, steeds aangegaan voor een minimumtermijn van 12 maanden. Onverminderd de mogelijkheden tot opzegging overeenkomstig artikel 5.2, wordt de overeenkomst vervolgens stilzwijgend verlengd met telkens 1 maand.
5.2. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een (1) kalendermaand voorafgaande aan de einddatum van het lopende abonnementstermijn. Opzegging is mogelijk per e-mail, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Ghotto de opzegging ontvangt.

Artikel 6. Ontbinding
6.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming, zal de
opdrachtgever daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling door
de opdrachtnemer vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk
Wetboek zal de opdrachtnemer in dit geval ook het recht hebben de gesloten
overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden.
6.2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of
surséance van betaling, of bij overlijden, of het onder curatele stellen van de
opdrachtgever of bij stillegging of overdracht van diens bedrijf ofwel bij beslaglegging
op het geheel, of een gedeelte, van de eigendommen van de opdrachtgever of van zijn
bedrijf.
6.3. De opdrachtgever is in het bijzonder verplicht de gemaakte kosten en de schade die de
opdrachtnemer door voortijdige beëindiging van de overeenkomst lijdt te vergoeden.
In deze gevallen is elke vordering welke de opdrachtnemer ten laste van de
opdrachtgever heeft of verkrijgt dadelijk opeisbaar.

Artikel 7. Gebreken en klachtentermijnen
7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dient de opdrachtgever binnen acht dagen
na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden, schriftelijk te melden aan de opdrachtnemer.
7.2. Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk
kenbaar te maken.
7.3. Indien het alsnog verrichten van het overeengekomen niet meer mogelijk is, zal de
opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 8. Personeel
8.1. De opdrachtnemer kan veranderingen aanbrengen in de personele bezetting die met de
uitvoering van de opdracht is belast, als dit naar het oordeel van de opdrachtnemer
gewenst of noodzakelijk is. De opdrachtnemer zal zich inspannen dat de kwaliteit en
de continuïteit van de opdracht steeds in de meest gunstige zin voor de
opdrachtgever wordt beïnvloed.
8.2. Geen van beide partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en gedurende een
jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of
met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan na schriftelijke
toestemming van de wederpartij, zulks op straffe van een aan de opdrachtnemer
vervallende onmiddellijke opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete
van € 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag dat de
overtreding voortduurt.

Artikel 9. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (geheimhouding) van deze voorwaarden
behoudt de opdrachtnemer zich de rechten voor en bevoegdheden voor die haar
toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden gebracht.
10.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.
10.4. Overdracht van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en overdracht
van andere daaruit voortvloeiende bevoegdheden vinden pas plaats nadat de
opdrachtnemer en de opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 11. Software
11.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of
andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes,
alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer
of diens licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en
bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend
en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet
verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
11.2. De opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur,
apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de
opdrachtnemer of diens licentiegevers bevatten. De opdrachtgever verbindt zich deze
programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te
maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem
ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen
werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de
programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
11.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,
merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom
uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen,
daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en
geheimhouding van de programmatuur.
11.4. Het is de opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming
van de programmatuur. Indien de opdrachtnemer door middel van technische
bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet
toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de
beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de opdrachtgever niet in staat is een
reservekopie van de programmatuur te maken, zal de opdrachtnemer op verzoek van
de opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan de opdrachtgever ter
beschikking stellen.
11.5. Behoudens het geval dat de opdrachtnemer een reservekopie van de programmatuur
aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft de opdrachtgever het recht één
reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden
verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter
vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van
onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie
te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het
oorspronkelijke exemplaar.
11.6. Indien de opdrachtgever programmatuur ontwikkelt, of een derde voor hem
programmatuur ontwikkelt, dan wel als de opdrachtgever het voornemen heeft dit te
doen en hij informatie nodig heeft om interoperabiliteit tussen de te ontwikkelen
programmatuur en de hem door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde
programmatuur te bewerkstelligen, dan zal de opdrachtgever de opdrachtnemer
schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. De
opdrachtnemer zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of de opdrachtgever de
beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden,
waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de
door de opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt
in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om
informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur
uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
11.7. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is de opdrachtgever
gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde
programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de
programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
11.8. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichting met
betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door de
opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, in geval van
het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen
functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden
aangetoond en kan worden gereproduceerd. De opdrachtgever is gehouden van fouten
onverwijld melding aan de opdrachtnemer te maken.
11.9. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke
gebaseerd is op de bewering dat door de opdrachtnemer zelf ontwikkelde
programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend
recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de
opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en
de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het
treffen van eventuele schikkingen, geheel over laat aan de opdrachtnemer. De
opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan de
opdrachtnemer verlenen om zich, zo nodig in naam van de opdrachtgever, tegen deze
rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor
zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in
de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft
laten aanbrengen.

 

Artikel 12. Betalingen
12.1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
12.2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in
verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
12.3. Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever
zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de
opdrachtgever jegens de opdrachtnemer direct opeisbaar zijn.
12.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.5. In het geval een overeenkomst door meer opdrachtgevers met de opdrachtnemer is
aangegaan is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling
van de factuur.
12.6. Indien de opdrachtgever een bedrag van de factuur betwist, dient de opdrachtgever
zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen tien dagen na factuurdatum mee te delen.
Na deze termijn vervalt het recht op reclame.
12.7. In het geval dat de geleverde dienst bestaat uit trainingen heeft de opdrachtgever het
recht één of enkele trainingen te annuleren. Bij annulering binnen één
maand vóór de geplande data is de opdrachtgever de helft van de kosten aan de
opdrachtnemer verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande data
is de opdrachtgever het hele bedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd.
12.8. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende
zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige)
betalingsverplichting(-en). De opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering of verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is
gesteld.

Artikel 13. Incassokosten
13.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd:
– over de eerste € 1.000,-: 15%
– over het meerdere tot € 10.000,-: 10%
– over het meerdere tot € 20.000,-: 8%
– over het meerdere tot € 30.000,-: 5%
– over het meerdere: 3%
13.2. Indien de opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, is de opdrachtgever ook deze kosten aan de
opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 14. Retentierecht en voorbehoud van eigendom en rechten
14.1. De opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in
verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten
totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.
14.2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer,
totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten
werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 12 (rente) en artikel 13
(incassokosten), volledig aan de opdrachtnemer zijn betaald.
14.3. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval,
overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 15. Aansprakelijkheid (1)
15.1. De opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel
blijkt.
15.2. De opdrachtnemer is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan de
opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt
verhinderd of vertraagd.
15.3. Indien, naar het redelijk oordeel van de opdrachtnemer, er sprake is van overmacht
dan heeft de opdrachtnemer het recht om zonder tussenkomst van de rechter ofwel te
eisen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, ofwel het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De kosten die de opdrachtnemer
dan al voor de opdracht gemaakt heeft, komen voor rekening van de opdrachtgever.
15.4. Wanneer de overeenkomst tijdelijk ten gevolge van overmacht onuitvoerbaar is
geworden, zal de overeenkomst automatisch worden verlengd voor de duur van de
periode waarin de overmachtsituatie zich heeft voorgedaan.
15.5. De opdrachtnemer zal geen verdere aansprakelijkheid aanvaarden en geen verdere
garantie geven dan voor zover de opdrachtnemer deze schriftelijk uitdrukkelijk aan de
opdrachtgever heeft gegeven.
15.6. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van
gegevens of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of
namens de opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van
toeleveranciers van de opdrachtnemer, hun ondergeschikten, en andere personen die
door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.
15.7. Voor zover de opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook,
dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe
schade en maximaal tot het bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen
prijs exclusief omzetbelasting. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs
exclusief omzetbelasting voor drie maanden.
15.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie

van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze
schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst
heeft ontbonden;

  1. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer

operationeel houden van zijn oude systemen of systemen en daarmee
samenhangende voorzieningen doordat de opdrachtnemer op een voor hem
bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele
besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

  1. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de

schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin
van deze voorwaarden;

  1. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover

de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade in de zin van deze voorwaarden.
15.9. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.
15.10. Buiten de hiervóór genoemde gevallen rust op de opdrachtnemer geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd.
15.11. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de
opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij
een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na
die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
15.12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
opdrachtgever de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of na de
ontdekking daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.
15.13. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem
dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door de
opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens
indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die
apparatuur, programmatuur of andere materialen.
15.14. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesse die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties,
andere industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden. De
opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die
voortvloeien uit schending van de hierboven bedoelde rechten.

Artikel 16. Aansprakelijkheid (2)
16.1. Het via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen overbrengen dan wel digitaal en/of elektromagnetisch opslaan van data brengt risico’s met zich mee op het gebied van behoud en beveiliging van deze data. Ghotto is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit dan wel verbandhoudend met de aantasting, verstoring, verdwijning, vervorming en openbaarwording van de data die digitaal en/of elektromagnetisch wordt opgeslagen of via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt overgebracht, alhoewel Ghotto zich tot het uiterste inspant om zulks binnen de grenzen van de stand der wetenschap te voorkomen.
16.2. Aansprakelijkheid van Ghotto voor schade aan derden is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Ghotto voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Ghotto jegens opdrachtgever is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: ondeskundig gebruik/foutieve installatie van – en het verschaffen van onjuiste/onrechtmatige informatie en/of afbeeldingen op – een Internetsite, dan wel schuldig maken aan strafbare feiten door het plaatsen of verzenden van informatie door de opdrachtgever, medewerkers van de opdrachtgever en/of derden; het zonder toestemming van opdrachtgever of Ghotto inbreken in en/of toegang verschaffen tot -computerprogramma’s/Internetsites door derden (hacken); het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.
16.3. Iedere aansprakelijkheid voor schade van Ghotto voor het uitvallen dan wel niet volledig functioneren dan wel anderszins verstoord zijn van haar diensten dan wel anderszins verstoord zijn van haar diensten dan wel de toegang tot haar diensten in geval van een onvoorziene tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, onderbreking in of blokkering van de toegang tot het systeem of het Internet bij Ghotto of derden, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van Ghotto alsmede in het geval van (regulier) onderhoud is uitdrukkelijk uitgesloten en vormt geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Ghotto jegens opdrachtgever.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te
komen, waaronder mede begrepen:
– mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar;
– contingentering of andere overheidsmaatregelen;
– werkstaking;
– stremming van vervoer;
– brand;
– het niet tijdig of behoorlijk voldoen door derden, van wie de opdrachtnemer
voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen
jegens de opdrachtnemer om welke reden dan ook, waardoor de opdrachtnemer
de opdracht, niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra
inspanning en/of kosten kan verrichten.
In dit geval heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever
geheel of ten dele te ontbinden, althans voor zover de zwaarte van de tekortkoming dit
rechtvaardigt, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder
gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat de opdrachtnemer ter zake van de door de
opdrachtgever door annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.
17.2. De opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer haar
verbintenis had moeten nakomen.
17.3. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de
opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
17.4. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
17.5. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever direct op de hoogte brengen van een situatie
van overmacht, zoals vermeld in dit artikel. Het hier bepaalde is eveneens van
toepassing op de opdrachtgever wanneer op hem een dergelijke situatie van toepassing
is.

Artikel 18. Acquisitie
Na sluiting van een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, is de
opdrachtnemer gerechtigd om de firmanaam van de opdrachtgever op haar klantenlijst te
plaatsen. De opdrachtnemer is bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde in artikel 9,
een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving
gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.

Artikel 19. Geschillen
De rechtbank van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht
Op alle offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.